Stadgar för föreningen Studiehemmet Hemgården, Norrköping

Fastställda 2018-10-17

§ 1 VERKSAMHET

Föreningen Studiehemmet Hemgården har till uppgift att ansvara för verksamheten vid Hemgården i Norrköping.

§ 2 FÖRENINGENS SYFTE

Hemgården är ett socialt och kulturellt centrum med syfte att:

 • Arbeta för gemenskap och förståelse mellan människor med olika intressen, ålder,
  åsikter, sexuell läggning och skilda kulturella samt etniska tillhörigheter.

 • Stimulera och utveckla den enskilda människan.

 • Överbrygga generationsmotsättningar.

 • Stimulera till aktivt engagemang genom demokratiska arbetsformer.

 • Alla aktiviteter ska präglas av jämställdhet mellan könen.

 • Anpassa verksamheten efter förändringar i samhället.

 • Förvalta Hemgårdens kulturhistoriska värde.

 • Verksamheten ska präglas av Hemgårdens grundläggande värderingar.

§ 3 OBEROENDE

Hemgården är ansluten till Riksförbundet Fritidsforum.

Hemgården är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är den som följer föreningens stadgar och betalar årsavgift. För att kunna avge röst vid års- eller medlemsmöte krävs att avgiften ska vara betald senast tre veckor innan mötet.

§ 5 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret omfattar perioden 1 januari till och med 31 december.

§ 6 STYRELSE

Föreningens styrelse består av sju ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Årsmötet väljer ordförande för ett år. Fem ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år. Norrköpings kommunfullmäktige utser därutöver en ordinarie ledamot .

För att behålla kontinuiteten i styrelsen väljs de fem ledamöterna växelvis, vartannat år, på två år.

Årsmötet väljer två ersättare för en tid av ett år. Norrköpings Kommunfullmäktige utser ärutöver en ersättare till styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande sammankallar styrelsen. Styrelsen sammanträder även då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då 5 personer är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster har ordförande utslagsröst.

Verksamhetsledaren är adjungerad till styrelsen.

Styrelsen ska:

 • Ansvara för Studiehemmet Hemgårdens verksamhet

 • Anställa verksamhetsledare och i samråd med den som är verksamhetsledare,
  anställa annan personal.

 • Övervaka att föreningen uppfyller sitt syfte.

 • Förvalta och ansvara för föreningens tillgångar.

§ 7 MÖTEN

Årsmöte ska hållas före april månads utgång.

Kallelse till årsmöte eller extra möte med Föreningen Studiehemmet Hemgården ska annonseras i lokala tidningar och på Hemgårdens anslagstavla minst 14 dagar innan mötet.

Styrelsen kan kalla till extra möte vid behov. Möte skall också hållas om minst 10 medlemmar så begär.

Val vid årsmöte kan ske genom öppen omröstning. Om någon begär sluten omröstning ska detta ske. Den som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna är vald.

Om ingen fått mer än hälften av rösterna sker omval mellan dem som fått flest röster. Vid lika antal röster ska lottning ske.

Dagordning för ordinarie årsmöte:

1. Årsmötets öppnande

2. Mötets behörighet

3. Fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande för årsmötet.

6. Val av sekreterare för årsmötet

7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare som tillsammans med ordförande justerar
protokollet

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelse

10. Beslut om godkännande av föreningens resultaträkning samt fastställande av
balansräkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

12. Val av styrelse a) Val av ordförande för ett år b) Val av tre ordinarie ledamöter vartannat
år och två ledamöter vartannat år c) Val av två ersättare

13 Val av två revisorer och en revisorsersättare

14. Val av tre ledamöter samt en ersättare till valberedningen.

15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

16. Beslut om arvoden till styrelse och övriga som innehar uppdrag

17. Behandling av motioner och förslag, motioner från medlem ska vara styrelsen tillhanda
senast 14 dagar innan årsmötet.

18. Eventuell stadgeändring

19. Övriga ärenden som medlem anmält senast sju dagar innan mötet eller som styrelsen vill
ta upp

20. Avtackningar

21. Årsmötets avslutning

§ 8 STADGEÄNDRING

Stadgarna kan ändras efter beslut vid två föreningsmöten, där ett ska vara ordinarie
årsmöte.

§ 9 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE

Beslut om föreningens upplösning ska ske på samma sätt som vid ändring av stadgarna.
Om föreningen upphör ska tillgångarna lämnas till institution eller föreningsverksamhet
med liknande syfte som framgår av § 2 i dessa stadgar.

Vid årsmötet den 26 april 2018 godkändes förslag till nya stadgar och därefter vid extra
årsmöte den 17 oktober 2018.